Stanovy komunity Jogabatic

Článok I.
Názov, sídlo a charakter komunity

 • názov komunity: Jogabatic (ďalej len „komunita“)
 • oficiálna skratka názvu združenia : Jogabatic
 • sídlo združenia: Bukureštská 29, 040 13 Košice
 • E-mail: jogabatic@gmail.com
 • Bankové spojenie: SK07 0200 0000 0029 4408 7755
 • charakter komunity: Komunita vo svojej činnosti uplatňuje okrem zásady dobrovoľnosti, aj zásady rovnosti, disciplíny, pokory, demokracie a humanity.

 

Článok II.
Ciele Komunity

Cieľom komunity je najmä:

 • podporovať športovú činnosť občanov, zameranú na systémový tréning Jogabatic zahrňujúci viacero športových odvetví praktizujúcich cvičenia s vlastnou váhou svojho tela.
 • rozširovať všestranné odborné a športové znalosti, zručnosti a návyky
 • prostredníctvom športových aktivít upevňovať telesnú zdatnosť, morálne a etické hodnoty
 • organizovať tréningy, exhibície, športové, vzdelávacie a odborné podujatia a akcie pre svojich členov, záujmové skupiny občanov so zameraním na deti a mládež
 • organizovať projektovú a vzdelávaciu činnosť prípravou a realizáciou projektov
 • spolupracovať s orgánmi   miestnej   a regionálnej   územnej   samosprávy,   štátnej správy,   občianskymi združeniami, nadáciami a záujmovými skupinami občanov zameranými na podporu a rozvoj športových aktivít
 • vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť komunity
 • zastupovať a chrániť oprávnené záujmy svojich členov

Za účelom naplnenia cieľov uvedených vyššie môže združenie zakladať a zriaďovať obchodné spoločnosti a iné právne subjekty a vstupovať do nich.

Článok III.
Členstvo v komunite Jogabatic

 

 • členstvo v komunite je dobrovoľné
 • môže byť riadne a čestné
 • riadnym členom sa môže stať občan Slovenskej republiky bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku ktorý súhlasí so zásadami, cieľmi a stanovami komunity
 • riadnym členom môže byť aj cudzí štátny príslušník a súhlasí so zásadami, cieľmi a stanovami komunity
 • priatie do komunity vyplýva z online registračného formulára na webovej stránke komunity www.jogabatic.eu
 • čestným členom komunity môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj, naplnenie cieľov a presadzovanie záujmov komunity
 • čestné členstvo môže na návrh rady udeliť výbor komunity
 • člen komunity súhlasí, že Jogabatic nenesie žiadne následky za prípadné zranenia a všetky akcie či tréningové plány podstupuje na vlastné riziko.

Členstvo vzniká:

 • schválením podanej prihlášky a akceptovaním zmluvných podmienok stanovených členmi rady
 • zaplatením členského príspevku.

Členstvo v komunite zaniká:

 • doručením e-mailu oznámenia člena o vystúpení z komunity
 • dňom rozhodnutia rady o zániku členstva pre neplnenie povinností vyplývajúcich z členstva alebo nedodržania zmluvných podmienok
 • pri nezaplatení členského príspevku za príslušný rok rozhodne rada o zániku členstva najneskôr do 60 dní po termíne splatnosti členského príspevku,
 • vylúčením na základe rozhodnutia rady
 • úmrtím člena
 • zánikom komunity

Doklady a evidencia:

 • dokladom o členstve je platný registračný online osobný „preukaz“. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského  príspevku  za  bežný  kalendárny  rok na webovej stránke
 • evidenciu o členstve vedie rada komunity

Poplatky:

 • rada skupiny môže v individuálnych prípadoch na riešenie nepredvídateľných situácií stanoviť mimoriadne členské príspevky

Člen komunity má právo:

 • zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmu športových, vzdelávacích, spoločenských a iných obdobných aktivít organizovaných komunitou
 • predkladať podnety, návrhy a pripomienky
 • byť informovaný o činnosti komunity

Člen komunity je povinný:

 • dodržiavať stanovy
 • podieľať sa na naplňovaní cieľov združenia
 • plniť úlohy prijaté orgánmi komunity
 • dodržiavať zásady morálky a etiky
 • platiť členský príspevok v určenej výške v termíne
 • chrániť a zveľaďovať majetok a dobré meno komunity

 

Článok IV.
Orgány skupiny

Orgánmi skupiny sú:

Rada skupiny:

 • rada sa schádza mimoriadne podľa potreby, alebo raz mesačne vopred stanovený termín
 • do pôsobnosti rady patrí prijímanie členov združenia , voľba orgánov, prerokovania disciplinárnych priestupkov členov, rozhodnutia o ich vylúčení, rozhodovanie o ďalších zásadných otázkach združenia
 • rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, jej rozhodnutia sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov
 • hlasovanie rady je verejné

Predseda komunity:

 • predsedu je zakladateľom komunity, pokiaľ po dohode rada nemení iného nástupcu
 • predseda má právo VETA voči uzneseniam rady za predpokladu, že členovia rady sú v párnom čísle a ich hlasovanie je nerozhodné. VETA je uznesenie privilégií predsedovi komunity mať silnejšie hlasovacie právo pri nerozhodnosti členov rady
 • predseda združenia je povinný zabezpečiť všetky právne náležitosti a dokumenty pri vylúčení členov, ich prijímaní a taktiež vyrovná záväzky združenia pri jej zániku.

Výbor skupiny:

 • výbor komunity je výkonným orgánom
 • výbor koná v mene komunity vo všetkých veciach
 • výbor volí a odvoláva rada komunity 2/3 väčšinou hlasov za prítomnosti všetkých členov rady
 • do pôsobnosti výboru komunity patrí rozhodovanie o všetkých záležitostiach s výnimkou tých, ktoré patria do pôsobnosti rady
 • počas neschopnosti uznášania rady alebo predsedu komunity, pripadajú na výbor dočasne všetky jej práva a povinnosti
 • výbor koná v mene komunity vo všetkých veciach
 • na platnosť právneho úkonu treba súhlas všetkých členov výboru, potvrdený ich podpismi

 

 

Článok V.
Členovia orgánov

Predseda komunity:

Gabriel Major

Členovia rady:

Marek Franko
Matej Antoš

Členovia výboru:

Maroš Misák
Mária Berešová
Kristína Šérová

 

Článok VI.
Zásady hospodárenia

Majetok komunity tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovenými a všeobecne platnými predpismi. Majetok a príjmy komunity môžu byť použité na dosahovanie cieľov a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa komunity. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti trénerskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania komunity a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami. Pri zániku komunity z akýchkoľvek príčin, nadobúda vlastníctvo majetku komunity zakladateľovi, pokiaľ on sám nerozhodne inak, alebo sa všetky orgány nedohodnú na schôdzi na inom prerozdelení.

 

Článok VII.
Zánik skupiny

Skupina zaniká:

 • zlúčením s iným združením
 • dobrovoľným rozpustením

O zániku združenia rozhoduje predseda komunity. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje predseda likvidátora pokiaľ nebude schopný sám zabezpečiť všetky právne náležitosti.

Likvidátor vyrovná všetky záväzky a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia predsedu. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu komunity všetkým členom a partnerom komunity Jogabatic.