Intenzifikačná technika PULSES – Zaujmite začiatočnú pozíciu cviku.
Prejdite pod kontrolou do konečnej časti daného pohybu.
V koncovej fáze pohybu vykonáte niekoľko krátkych „pulzujúcich“ pohybov, podľa predpísaného počtu opakovaní.
Z danej pozície sa vráťte do východiskovej polohy.
To sa počíta ako jedno opakovanie.